Atieh Web Design

Atieh

مشتری:
Atieh
پروژه:
Atieh Web Design
سال انتشار:
2020
وبسایت کلینیک دندانپزشکی آتیه

این وبسایت بصورت چند زبانه برای ارائه خدمات هرچه بهتر به مخاطبین داخلی و بین المللی این مجموعه ایجاد شده است. در طراحی از کانسپت کلی و رنگ های سازمانی مجموعه برای هماهنگی هرچه بیشتر و نمایش کاراکترمجموعه، و رویکرد بین المللی کلینیک دندانپزشکی آتیه، استفاده شده است.

Live website:
www.atieh.co